U heeft de Maria Bernadette gekozen als school voor uw kind(eren) en u bent geïnteresseerd in de ontwikkeling van uw kind(eren), het onderwijs en de schoolorganisatie?

Dan kunt u uitgebreide informatie over onze school, ons onderwijs, de zorg en ons professionele team vinden in de Schoolgids van de Maria Bernadette.


Klassenouders
Iedere groep heeft twee klassenouders, die voor de juf of meester veel geregel uit handen nemen bij de organisatie van excursies, spelletjesmiddagen en overige klassenactiviteiten.  Via hen doen wij regelmatig een beroep op u om ons te helpen. Wilt u ons helpen tijdens sportdagen, schoolreisjes, spelletjesmiddagen, excursies en techniek? Geef u dan op bij de klassenouders, dan maken wij dankbaar gebruik van uw hulp.
U helpt ons, maar zal er zeker zelf ook veel plezier aan beleven.!


De ouderraad
De Maria Bernadette heeft een actieve Ouderraad die het schoolteam ondersteunt bij het organiseren van feesten als Sinterklaas, Kerstmis en Pasen. 
Meer info

De medezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad stelt ouders in de gelegenheid daadwerkelijk mee te denken over het beleid van de school door advies- of instemmingsrecht over nieuwe maatregelen en besluiten. De leden van deze raad bestaan voor de helft uit ouders; voor de andere helft uit personeelsleden. 
Meer info

De schoolgids 
De schoolgids wordt jaarlijks op de site geplaatst.
Link

Schooljournaal; onze nieuwsbrieven 
Eens in de twee weken ontvangt u een nieuwsbrief, het Schooljournaal met actuele informatie. Deze krijgt u via Social Schools.

Informatie
Bij ieder lokaal hangt een white-board, waarop u actuele informatie over de groep kunt vinden. De meeste informatie wordt verspreid via Social Schools.

Vragen of problemen? 
Blijf niet met vragen lopen, maar bespreek ze met de groepsleerkracht of de directie. Voor vragen over uw kind in de groep, kunt u na schooltijd of per email een afspraak met de groepsleerkracht maken. Voor organisatorische vragen kunt u terecht bij de directie.

Klachtenregeling 
Soms vindt er op school iets plaats waar u het als ouder of personeelslid niet mee eens bent.  Het is raadzaam om eerst met elkaar in gesprek te gaan en samen naar een oplossing te zoeken. Als u er samen niet uitkomt, kunt u een klacht indienen. U vindt de klachtenregeling via deze link.