Managementteam 

Directie, Dhr. Ronald Duijs   
Mw. Felien Duinisveld (coördinator ob)  
Mw. Charlotte Koning (coördinator bb)
Mw. Fenna Hofschreuder ( coördinator leerlingzorg)  De leerkrachtenverdeling over onze groepen: 

groep 1/2A  mw. Annemarie Appeloo-Addink (ma di wo) 
                     en mw. Felien Duinisveld (do vr)

groep 1/2B  mw. Marjo van der Meer (ma di wo vr)
                     en mw. Maartje Müller  (do) 

groep 1/2C  mw Marjan 't Lam ( ma wo do vr)
                     en mw. Maartje Müller (di) 

groep 3a      mw. Richelle van Velzen (ma t/m vr

groep 3b      mw. Heleen Muizer (ma di)
                     mw. Lianne van der Meulen (wo do vr) 

groep 4        dhr. Wouter Kamps (ma t/m vr)

groep 5        mw. Ilona Sebel (ma di wo)
                     en mw. Rian Nijdam (do vr vanaf maart hele week)

groep 6        mw. Denise Wierdsma (ma t/m vr) 

groep 7        mw  Eline van Heck (ma di wo do) 
                     en mw. Fenna Hofschreuder ( vr) 

groep 8        dhr. Pascal van Soest (ma di)
                     en mw. Charlotte Koning (wo do vr)
                     
Coördinator onderbouw en begeleiding leerlingen met een
ontwikkelingsvoorsprong: mw. Felien Duijnisveld ( ma) 

Coördinator bovenbouw: mw. Charlotte Koning (ma)

Onderwijsondersteuners: mw. Kayleigh Nijzingh (ma di)
                                           en mw. Melissa Pouwel (ma di wo do)                                    
Gymleerkracht en Motorische Remedial Teaching: dhr. Werff Thomas (ma/di/do) 

Algemeen ondersteunend medewerker: mw. Marianne Wieffering (ma t/m vr)

ICT coördinatie: mw. Heleen Muizer (do)

Financiële administratie: mw. Len Hooijmans (wo) 

Vrijwilliger leerling-ondersteuning: dhr.Theo Raateland ( di en wo) 
                                                           en mw. Rini Roes (do) 

Intern begeleider: mw.Fenna Hofschreuder (ma en do)
                              en mw. Maria Hundscheid (1 dag)

Directeur: dhr.Ronald Duijs ( ma/di/do/vr)