Op de Maria Bernadette vinden wij het belangrijk om ieder kind te ondersteunen op de gewenste onderwijsbehoefte. Binnen de school kunnen wij enige ondersteuning bieden, maar niet alles past binnen de school. Voor kinderen met hoog(begaafdheid) zijn er verschillende soorten ondersteuning. Hieronder staan er een aantal beschreven, met de mogelijke criteria daarbij. 

De leerkracht kijkt samen met u en de zorgcoördinator wat voor uw kind het best passende aanbod is.

Interne plusklas op de Maria Bernadette
(wordt gegeven per bouw door de ondersteunende leerkracht)

Leerlingen die in aanmerking komen voor onderwijs voor excellente leerlingen op schoolniveau zijn:

·        kinderen die I+ scoren op meerdere vakgebieden en/of;
·        kinderen waarbij d.m.v. een extern IQ-onderzoek aangetoond is dat zij excellente leerlingen zijn waarbij de betrouwbaarheidsinterval 120 omvat.
·        We bieden de kinderen Levelwerk dat uitdagende taken bevat. Het gewone werk wordt compact gegeven, waardoor ze tijd overhouden voor andere taken.
·        In het programma van de groep krijgen kinderen keuzemogelijkheden waarbij de leerkracht zeker voor deze groep kinderen uitdagende opdrachten selecteert.

Bovenschoolse plusklas
Deze plusklas wordt op eigen initiatief door een aantal scholen van Panta Rhei voortgezet. De kosten worden gedragen door de deelnemende scholen. De Maria Bernadette doet ook in schooljaar 2022-2023 mee.
Voor wie: leerlingen die in groep 5, 6, 7 of 8 zitten en voldoen aan de volgende criteria (uitgebreide versie zie bijlage 2):

·        Leerlingen waarbij d.m.v. een extern IQ onderzoek aangetoond is dat zij excellente leerlingen zijn en/of
·        leerlingen van scholen, die na het volgen van de 1-zorgroute tenminste een half jaar aantoonbare handelingsplanning hebben gevolgd, met onvoldoende resultaat en/of
·        op de eigen school gesignaleerd en gediagnosticeerd d.m.v. bijvoorbeeld; het DHH of SIDI-3 en/of
·        excellente leerlingen die op de eigen school in de eigen groep ( en mogelijk ook nog buiten de groep) een aangepast onderwijsaanbod krijgen dat nog te weinig tegemoet komt aan de specifieke onderwijsbehoefte van de leerling. De reguliere school moet aan kunnen geven wat de leerling mist / nodig heeft en/of
·        excellente kinderen, die twice exceptionel zijn, waarbij de aanpassingen op de school nog te weinig tegemoet komen aan de specifieke onderwijsbehoefte van de leerling.

 Programma
·        Huidig programma van de Panta Rhei plusklas (raadsel & stelling, Spaans, drama en project)
·        Er wordt schoolwerk meegegeven aan leerling (Raadsel & stelling, Spaans en Project) dat geïntegreerd moet worden in de reguliere groep
·        Vrijwel het hele schooljaar

 Aanmelding:
·        Bij eigen school met de leerkracht en intern begeleider en vervolgens in samenspraak met de coördinator Bovenschoolse Plusklas.
·        Locatie: Springplank, Leidschendam

Groep 9

Deze plusklas wordt bovenschools (Stichting Panta Rhei) bekostigd. Hierin wordt samengewerkt met Gymnasium Novum. 
Voor wie: leerlingen die op het primair onderwijs zitten in groep 7 of 8 van één van de 16 scholen van Panta Rhei met als criteria dat de leerlingen:

·        aantoonbaar beheersen van de lesstof van de basisschool én (verplicht)
·        een IQ van 130 en hoger dat is aangetoond d.m.v. een IQ-onderzoek en/of;
·        een brede ontwikkelingsvoorsprong en/of;
·        een uitstroomverwachting van minimaal VWO eind groep 8 en/of;
·        gedragskenmerken heeft van een hoogbegaafde leerling en/of;
·        sociaal-emotioneel nog niet klaar is voor het voortgezet onderwijs.

Programma

·        Het gaat om twee dagdelen per week vanaf de gerfstvakantie tot de meivakantie (groep 8) en mogelijk langer voor groep 7
·        Lessen van vakleerkrachten en leerlingen klas 4/5 (die deelnemen aan pre-university) van Gymnasium Novum op VO niveau.
·        Lessen rond emotionele en sociale ontwikkeling, executieve functies en onderzoekend- en ontwerpend leren
·        Er wordt schoolwerk meegegeven voor de reguliere school, dat geïntegreerd moet worden in het reguliere lesprogramma (in tijd die over blijft door het compacten van de lesstof).

Aanmelding De reguliere school van de leerling doet de aanmelding bij de coördinator van groep 9 en in een commissie (Novum/Panta Rhei) vindt de selectie plaats.

·        Aantal plekken in groep 9: 10-12 leerlingen
·       Locatie: één dagdeel op bassischool de Walvis en één dagdeel op Gymnasium Novum (nog niet definitief)

Huygensklas
Leerlingen die hiervoor in aanmerking komen zijn:

·        Leerling die hoog scoort, goed kan leren en wat uitdaging kan gebruiken (VWO leerling).
·        Leerling hoeft niet hoogbegaafd te zijn

Programma: Het gaat om 16 dagdelen, die één keer per week plaatsvinden. Waarvan acht vóór en acht ná de kerstvakantie.

·        Programma bestaat uit introductie van een aantal vakken (in vorm van een lessencyclus) die ook op het Novum gegeven worden.
·        Er wordt géén huiswerk meegegeven om op de reguliere school te maken

Aanmelding: De reguliere school van de leerling doet de aanmelding bij het Gymnasium Novum

·        Aantal plekken per school bij de Huygensklas: twee per school
·            Locatie: Gymnasium Novum

De leerkrachten van groep 7 van het vorige schooljaar en de intern begeleider maken een keuze wie in aanmerking komen voor deze Huygensklas. Zij zullen hiervoor die leerlingen benaderen. 

Kortom

·        De Bovenschoolse Plusklas vindt één dagdeel in de week plaats en is voor de excellente leerling die meer nodig heeft dan de reguliere school kan bieden.
·        De Huygensklas is voor de ‘goede’ VWO leerling waarin ze in 16 dagdelen kennis maken met het brede Gymnasium Novum aanbod.
·        Groep 9 is voor de leerling die in groep 7 of 8 de lesstof van de basisschool beheerst en door middel van een wekelijks programma, dat in samenwerking met Gymnasium is ontworpen, een aanbod krijgt waardoor hij/zij zich kan blijven ontwikkelen en motiveren.