De leerlingenraad van de Maria Bernadette

De leerlingenraad is een groep enthousiaste vertegenwoordigers gekozen uit en door de leerlingen van de school, die zich inzet voor een goede en prettige gang van zaken op de school. In ons geval gaat het om leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. Samen zullen dat 5 kinderen zijn, omdat dit jaar uit groep 8 twee kinderen mogen deelnemen.

a. samenstelling van de leerlingenraad / verkiezingen
Elke leerling van groep 5, 6, 7 en 8 kan zich kandidaat stellen. De leerlingenraad wordt zo samengesteld, dat alle groepen in de leerlingenraad vertegenwoordigd zijn. Ieder schooljaar worden de verkiezingen in september georganiseerd. Alle leerlingen van de groepen 5 t/m 8 kunnen hun stem uitbrengen. Zijn er meer kinderen die in de leerlingenraad willen zitten dan komt er een geheime stemming. Dat betekent dat je een naam van jouw kandidaat in een doos doet en de juf kijkt welk kind de meeste stemmen heeft gekregen.
De leerlingen van de raad komen ongeveer een keer in de vier weken bij elkaar. Meester Eric begeleidt de leerlingenraad en geeft uitleg over de taken en verantwoordelijkheden.  Er wordt uit de leerlingen een voorzitter en een notulist gekozen.
Een leerling kan niet worden gestraft voor de meningen die hij/zij in de bijeenkomsten van de leerlingenraad naar voren brengt.

b. wat kan zoal op de agenda van de leerlingenraad komen?
De leerlingenraad is er om mee te denken, praten, overleggen, beslissen over wat er op school en in de klas gebeurt. De raad luistert daarbij naar de ideeën, voorstellen, vragen, moeilijkheden en klachten van alle leerlingen. Daarnaast brengt de school (directie, leerkrachten) agendapunten in. De leerlingenraad moet actief aan de slag om de onderwerpen, die de andere leerlingen belangrijk vinden, te inventariseren.
De leerlingenraad krijgt ook van Ronald vragen om over bepaalde onderwerpen mee en na te denken.
Thema’s voor de leerlingenraad kunnen bijv. zijn:
  • praten over (de aanpassing van) schoolregels en er iets mee doen
  • een schoolfeest (Sinterklaas, Kerstmis, eindfeest) organiseren
  • de sfeer op school bespreken en verbeteren
  • de tevredenheid over (veranderingen in) de manier van lesgeven bespreken
  • initiatief nemen voor een actie in het kader van Actief Burgerschap, bijvoorbeeld een actie voor het milieu in en rond de school opzetten.

c. vergaderen van de raad
  • De leerlingen vergaderen binnen schooltijd. De school stelt daarvoor een ruimte beschikbaar. Ze kunnen voor hun werkzaamheden gebruik maken van de telefoon, een computer en de kopieerapparatuur van de school.
  • De raad vergadert om de vier weken op de roostervrije dagen of er moet een vakantie of iets anders tussen komen.
  • Een korte agenda wordt door de voorzitter en de secretaris gemaakt, in samenspraak met meester Eric. Dat overleg is altijd op de maandag voor de leerlingenraad bijeen komt. De secretaris zorgt voor een verslag. Dit verslag wordt weer besproken in de groep en verstuurd aan de directeur.
  • De leden van de leerlingenraad zijn verantwoordelijk voor de inbreng van de leerlingen. De punten worden in de klas verzameld in de week voor de geplande bijeenkomst met medewerking van de juf.

d. taken en bevoegdheden van de leerlingenraad
De leerlingenraad kan advies geven aan de school of voorstellen iets te gaan organiseren. Er is wel steeds toestemming van de school/directeur nodig.
De raad brengt de andere leerlingen op de hoogte van wat ze doet, dit wordt met medewerking van de juf in een daarvoor vastgesteld moment gedaan.
De leerlingenraad mag bij de school ook informatie vragen over de zaken, die met de school te maken hebben.
De leerlingenraad mag ook de MR en/of OR van de school om hulp vragen. Altijd in samenspraak met medeweten van de hele leerlingenraad en Maaike.

e. wat doet de school met de uitkomsten van het overleg van de leerlingenraad?
Na elke bijeenkomst van leerlingenraad en school wordt een kort verslag gemaakt, waarin de besproken punten, voorstellen, afspraken e.d. staan (zie hierboven onder c). Het verslag komt op de website van de school te staan en is daar te lezen voor iedereen. Het verslag wordt ook in het Schooljournaal van de school geplaatst. Als er een besluit nodig is van het team of de directeur dan hoort de Leerlingenraad bij de volgende vergadering of het door kan gaan.

Belangrijke voetnoot of bepaling
De raad neemt geen individuele personen als onderwerp van gesprek.
Als het niet anders kan, wordt door de voorzitter altijd de (vertrouwens-) groepsleerkracht gevraagd om de vergadering bij te wonen. Die laatste beslist ook over het naar buiten brengen van die informatie