Aan elke school is een MedezeggenschapsRaad (MR) verbonden.
Deze raad is het formele overlegorgaan tussen enerzijds de school (ouders en leerkrachten) en anderzijds de directie (directeur en schoolbestuur).
 Op de RKBS Maria Bernadette bestaat de MR uit 6 leden, 3 vertegenwoordigers van de leerkrachten en 3 vertegenwoordigers van de ouders. Leden van de MR worden gekozen en hebben zitting voor een periode van drie jaar.

In de MR kunnen de ouders samen met het onderwijsteam meepraten en -beslissen over de meer beleidsmatige zaken die binnen de school en tussen het schoolbestuur en de school aan de orde zijn. De algemene taken van de MR zijn het bevorderen van openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school, het waken tegen discriminatie op welke grond dan ook en het bevorderen van gelijke behandeling in gelijke gevallen.

De MR vergadert ongeveer eenmaal per maand. De vergaderingen zijn, tenzij van te voren anders aangekondigd, openbaar. Dit betekent dat geïnteresseerden als toehoorder bij de vergaderingen aanwezig kunnen zijn.
Als u een keer een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich aanmelden bij een van de leden of door te e-mailen naar MR@marberna.nl.