Wat is de Medezeggenschapsraad?

Op basis van de Wet medezeggenschap scholen (Wms) heeft iedere school een medezeggenschapsraad, vaak kortweg MR genoemd. Hierin kunnen zowel ouders als leerkrachten meepraten over het beleid van de school. De MR spreekt dus namens alle ouders en alle leerkrachten. Een MR heeft vaak een adviserende, en soms ook een beslissende rol in beleidszaken. In de Wms is geregeld wat aan de MR moet worden voorgelegd.

In het MR-regelement kunt u meer lezen over de werking, bevoegdheden etcetera van de MR.

In  het MR Jaarverslag 2021-2022 vindt u het verslag over afgelopen schooljaar.