Wat de MR is voor de Maria Bernadette in relatie met de directie, is de GMR voor het (bovenschools) bestuur. De MR richt zich op het beleid op schoolniveau en de GMR houdt zich bezig met beleid op bovenschools niveau, dus allerhande zaken die álle 15 scholen binnen Panta Rhei aangaan.

De GMR heeft instemmings- en adviesbevoegdheid op een groot aantal beleidsonderdelen.
Instemming op het gebied van: onderwijskundige doelstellingen, maar ook het meerjarenbeleidsplan; beleid t.a.v. welzijn, gezondheid en veiligheid.

Adviesbevoegdheden met betrekking tot: de hoofdlijnen van het financiële beleid, de verdeling/besteding van de middelen; huisvesting en onderhoud; taakbeleid etc