Wat is de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad?

 Wat de MR is voor de RKBS Maria Bernadette in relatie met de directie, is de zogenaamde GMR voor het (bovenschools) bestuur. De MR richt zich op het beleid op schoolniveau en de GMR houdt zich bezig met beleid op bovenschools niveau, dus allerhande zaken die álle 15 scholen binnen Panta Rhei aangaan. Deze Raad bestaat uit een ouder- en een personeelsafvaardiging van de 16 scholen, dus uit 32 leden. De GMR is verdeeld in adviesgroepen op het gebied van Ouderbetrokkenheid, Financiën en Personeel & Onderwijs die samenkomen. Daarnaast vergadert de GMR ongeveer 5 keer per jaar gezamenlijk. 

Wat doet de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad?

De GMR heeft instemmings- en adviesbevoegdheid op een groot aantal beleidsonderdelen.

Instemming op het gebied van: onderwijskundige doelstellingen, maar ook het meerjarenbeleidsplan; beleid t.a.v. welzijn, gezondheid en veiligheid.

Adviesbevoegdheden met betrekking tot: de hoofdlijnen van het financiële beleid, de verdeling/besteding van de middelen; huisvesting en onderhoud; taakbeleid etc