De RKBS Maria Bernadette.

Bent u op zoek naar een goede en leuke school voor uw kind?

Maak kennis met...

Op deze website vindt u al veel informatie over de school. Maar tijdens onze info-uurtjes voor ouders van toekomstige leerlingen, bent u ook in de gelegenheid om zelf de sfeer te proeven als de school in bedrijf is, uw vragen te stellen en andere toekomstige ouders te ontmoeten. Kijk onder de menu-optie aanmelden voor de data.


Ons onderwijs

Wij vinden een goede sfeer heel belangrijk, voor de ontwikkeling van de kinderen. Daarom werkt het team van de Maria Bernadette aan een schoolklimaat, waarin alle kinderen zich prettig en vertrouwd voelen.

Wij gebruiken moderne methoden en maken bij ons onderwijs gebruik van de structuren van Coöperatief Leren. Deze structuren bevorderen niet alleen de sociale verbanden en de onderlinge samenwerking, maar zijn ook leuk en stimuleren het plezier in leren. Dat maakt, dat kinderen zich betrokken voelen bij het leerproces. Als u meer over Coöperatief leren wilt lezen, kijk dan in onze Schoolgids.


Informatie over uw kind.

Twee maal per jaar nodigen wij u uit om even bij te praten over de vorderingen van uw kind in een tien-minutengesprek. Enkele weken na de start van het schooljaar  wordt u uitgenodigd voor een informatieavond. De leerkracht van uw kind vertelt u alles over het leerproces en de specifieke activiteiten in de nieuwe groep.


Per jaar ontvangt u twee rapporten.

In de groepen 6 en 7 ontvangen de ouders een uitstroomverwachting voor het Voortgezet Onderwijs op grond van de resultaten van de Cito-toetsen, de observaties van de leerkracht en in groep 4 & 6 vindt in februari de NSCCT plaats. Dit is een capaciteitenonderzoek. Allerlei zaken, zoals werkhouding, inzet, doorzettingsvermogen, enz. worden eveneens meegewogen. In groep 8 volgt het daadwerkelijke advies. 


En na 8 jaar?

Als uw kind in groep 8 zit, mag u een schoolkeuze maken. Op basis van de leerresultaten, de motivatie van uw kind en de Cito-eindtoets (in groep 8) stelt de leerkracht van groep 8, in overleg met de leerkracht van groep 7, de IB'er en de directie een definitief schooladvies op. Dat advies krijgt u in een gesprek met de leerkracht, waarbij uw kind ook aanwezig mag zijn. Indien ons advies afwijkt van de behaalde score door uw kind dan wordt het advies indien u dit wenst bijgesteld.


Uw kind, onze zorg

Kinderen die tijdens het leerproces op school problemen ondervinden, worden door ons extra geholpen; in de eerste plaats door de groepsleerkracht. De daartoe opgeleide intern begeleider overlegt met de groepsleerkracht, hoe uw kind de beste ondersteuning krijgt.  Binnen de school zijn ook nog wat extra uren voor ondersteuning beschikbaar; we maken een keuze welke kinderen hiervoor in aanmerking komen. Soms kiezen we - in overleg met de ouders - voor nader onderzoek,  een psychologische test, versnelling of doublure, verwijzing naar een deskundige of de keuze voor een individueel leertraject (al dan niet met rugzak of ambulante begeleiding) of een speciale school. 

Voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben, dan de normale lesstof hen biedt, bieden wij extra uitdaging. Voor een deel van de tijd krijgen de kinderen begeleiding, daarnaast moeten zij in staat zijn om zelfstandig aan de opdrachten verder te werken.