Leerplicht en verlof

In Nederland heeft ieder kind recht op onderwijs. Rechten en plichten gaan vaak hand in hand. Zo is in de leerplichtwet van 1994 vastgesteld dat kinderen op school aanwezig moeten zijn, op de door de school vastgestelde lestijden.
In de Leerplichtwet van 1994 is de regeling opgenomen over het verlenen van buitengewoon verlof aan leerlingen. Dit verlof is aan strikte regels gebonden.

De leerplichtambtenaar ziet erop toe dat deze wet nageleefd wordt en komt regelmatig op school om te zien of de lessen op tijd beginnen, of de leerlingen niet te laat komen en er uitsluitend verlof verleend is volgens de richtlijnen. U kunt ook de informatie op de website van de Gemeente leidschendam-Voorburg raadplegen: http://e-loket.leidschendam-voorburg.nl

Wij raden u aan voorafgaand aan een verlofaanvraag, onderstaande richtlijnen goed door te lezen.Formulieren voor verlofaanvragen

U kunt in bepaalde gevallen, gebruik maken van een wettelijke regeling om verlof voor uw kind(eren) aan te vragen. Daarvoor dient u een formulier Verlofaanvraag regulier schoolbezoek te downloaden (zie boven) en ingevuld bij de directie in te leveren. U heeft recht op verlof voor het bijwonen van een huwelijk, 25- en 40- jarige jubilea, begrafenissen van directe verwanten; verhuizing of religieuze en wettelijke verplichtingen. De officiële tekst vanuit de Gemeente vindt u in het PDF Voorwaarden bijzonder verlof of vrijstelling (zie boven).

Verlof voor een vakantie buiten de schoolvakanties is slechts zelden mogelijk en alleen vanwege de specifieke aard van het beroep (toerisme en landbouw) van een van de ouders.
Dit verlof kan slechts verleend worden na schriftelijke aanvraag, minimaal acht weken van te voren en na het overleggen van een werkgeversverklaring. Een formulier hiervoor is eveneens te downloaden. Uit deze verklaring moet blijken dat geen verlof binnen de officiële schoolvakanties mogelijk is. Dit verlof kan nooit plaatsvinden in de eerste twee weken van het schooljaar en mag niet langer duren dan tien schooldagen.

Op grond van het bovenstaande wordt dus GEEN verlof verleend voor:
• familiebezoek (in het buitenland),
• een vakantie onder schooltijd,
• sportevenementen en activiteiten van verenigingen buiten schoolverband,
• het bezoeken van tentoonstellingen, pretparken etc. buiten schoolverband,
• het verblijf in recreatiehuisjes gedurende zgn. “lange weekends”,
• het eerder vertrekken naar de vakantiebestemming om verkeersdrukte te ontlopen als andere kinderen uit het gezin al vrij hebben,
• het wegbrengen of afhalen van familieleden/bekenden.

De directeur beslist aan de hand van wettelijke richtlijnen en is wettelijk verplicht om ieder (vermoedelijk) ongeoorloofd verzuim te melden aan de leerplichtambtenaar. Het bevoegd gezag van onze scholen heeft zich aangesloten bij de klachten- en beroepscommissie van de gemeente Leidschendam-Voorburg inzake ongeoorloofd schoolverzuim. Het secretariaat is de afdeling Onderwijs van de gemeente. Hier kunt u bezwaar aantekenen, als u het niet eens bent met het besluit van de directie.