Wat doet de MR?

Afhankelijk van het soort besluit heeft de MR een advies- of een instemmingsrecht, of moet de MR worden geïnformeerd. Ook heeft de MR een initiatiefrecht.

 

• Adviesrecht

Onderwerpen waarover de MR advies mag geven zijn bijvoorbeeld het leerlingentoelatingsbeleid en het vaststellen van de schoolvakanties. Advies uitbrengen betekent dat de directie het advies van de MR naast zich neer kan leggen, maar dat wel moet motiveren.

• Instemmingsrecht

De meeste formele invloed heeft de MR bij besluiten waarbij instemming van de MR vereist is voordat de leiding aan de uitvoering mag beginnen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de organisatie van de naschoolse opvang en vaststelling van het schoolplan.

• Informatieplicht

Dit is de meest vrijblijvende van de drie, maar een MR kan informatie wel vaak goed gebruiken om een eigen oordeel te vormen en dan op eigen initiatief suggesties voor verbeteringen te doen.

• Initiatiefrecht

Verder kan de MR ook zelf het initiatief nemen om zaken die de school betreffen te bespreken. Hiervoor kan iedere ouder of personeelslid contact opnemen met een lid van de MR. Dat kan over onderwerpen als bijvoorbeeld pestbeleid of schooltijden.

De MR vergadert ongeveer eenmaal per twee maanden. De vergaderingen zijn, tenzij van te voren anders aangekondigd, openbaar. Dit betekent dat geïnteresseerden als toehoorder bij de vergaderingen aanwezig kunnen zijn.

Als u een keer een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich aanmelden bij een van de leden of door te e-mailen naar MR@marberna.nl.

 

Wat doet de Medezeggenschapsraad niet?

 

De MR heeft geen zeggenschap over individuele zaken. Daarvoor kunt u bij de leerkracht en eventueel daarna bij de directie terecht.

 

Hoe wordt de Medezeggenschapsraad samengesteld?

 

Leden van de MR worden gekozen (als er meerdere kandidaten zijn) en hebben zitting voor een periode van twee jaar.