Wat doet de MR
In de WMO is geregeld voor welke aangelegenheden de MR advies- dan wel instemmingsrecht heeft. Het gaat dan bijvoorbeeld over zaken zoals : de schoolgids, het schoolplan, het formatieplan, veiligheid, het zorgplan, het vakantierooster en tal van andere aangelegenheden.

Er zijn verschillende soorten beslissingen die voorgelegd moeten worden aan de MR
• die waarover de MR eerst advies mag geven;
Onderwerpen waarover de MR advies mag geven zijn bijvoorbeeld het leerlingentoelatingsbeleid en het vaststellen van de schoolvakanties. Advies uitbrengen betekent dat de directie het advies van de MR naast zich neer kan leggen, maar dat wel moet motiveren.
• die waarvoor instemming van de MR vereist is;
De meeste formele invloed heeft de MR bij besluiten waarbij instemming van de raad vereist is voordat de leiding aan de uitvoering mag beginnen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de organisatie van de naschoolse opvang en vaststelling van het schoolplan.
• die waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren.
Informatieplicht is de meest vrijblijvende van de drie, maar een MR kan informatie wel vaak goed gebruiken om een eigen oordeel te vormen en dan op eigen initiatief suggesties voor verbeteringen te doen.
• initiatiefrecht

Verder kan de MR ook zelf het initiatief nemen om zaken die de school betreffen te bespreken. Hiervoor kan iedere ouder of personeelslid contact opnemen met een lid van de MR. Dat kan over onderwerpen als bijvoorbeeld pestbeleid of schooltijden.

De MR heeft geen zeggenschap over individuele zaken. Daarvoor kunt u bij de leerkracht en eventueel daarna bij de directie terecht.
Leden van de MR worden gekozen (als er meerdere kandidaten zijn) en hebben zitting voor een periode van drie jaar.