Sociaal-emotioneel en fysiek veilig!
Op onze school hebben we afspraken en (gedrags)regels die er voor moeten zorgen , dat de school en haar omgeving veilig is voor de leerlingen, de medewerkers en de ouders. Deze afspraken hebben we vastgelegd in het veiligheidsbeleid. Hierin is aandacht voor de fysieke veiligheid, wat vooral gaat over de veiligheid van het gebouw, afspraken die van belang zijn voor de veiligheid tijdens de schooluren in- en buiten de klas en welke afspraken er gelden bij ongelukken en incidenten. En er is veel aandacht voor de sociale veiligheid. Het gaat ons er om dat er niet gepest wordt en kinderen weten waar ze terecht kunnen als ze zich niet prettig voelen.  In het komend schooljaar maken we een analyse hoe de kinderen de sociale veiligheid ervaren en deze zullen we met de kinderen en de ouders delen. In het team zijn twee contactpersonen Pesten die aanspreekbaar zijn voor kinderen en ouders als zij van mening zijn dat alle interventies in de groep niet tot resultaat leiden.  In het komend schooljaar start een leerlingenraad die ook over dit onderwerp met elkaar en met de groep in gesprek zal gaan.  Er is  een gedragscode voor het internet en de mobiele telefoon en een meldcode in geval van vermoeden van geweld of kindermishandeling.

GGD-Wijzer voor omgaan met ziekten en aandoeningen
ggdwijzer 4- 12jr_

Meldcode Huiselijk Geweld en/of Kindermishandeling
De meldcode beschrijft in 5 stappen wat  een leerkracht of begeleider op de Maria Bernadette moet doen bij constatering of vermoedens van geweld of kindermishandeling.
In het protocol Medisch Handelen staat aangegeven welke medische handelingen een leerkracht mag verrichten, hoe de leerkracht moet omgaan met medicijn gebruik en welke formulieren daarvoor door een van de ouders ondertekend moet worden.
De school heeft sinds augustus 2016 een veiligheidsbeleidsplan, dit wordt jaarlijks geactualiseerd:
schoolveiligheidsplan 22-23 aug

Per augustus 2019 werken wij ook stapsgewijs met een time-in, time-out protocol, om na te streven dat wij in elke klassensituatie wij dezelfde stappen doorlopen bij ongewenst gedrag.
time in time out protocol