Halverwege groep 8 krijgen alle leerlingen een basisschooladvies. Dit advies beschrijft op welk onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs uw kind kan aansluiten. U heeft het advies nodig om uw kind aan te melden op een school voor voortgezet onderwijs. Het basisschooladvies is een bindend advies en de school voor voortgezet onderwijs mag bij plaatsing van uw kind niet afwijken van dit advies.

Overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs
Binnen Panta Rhei hanteren alle scholen een uniforme procedure voor het opstellen van het basisschooladvies en de overgang naar het voortgezet onderwijs.

Voorlopige uitstroomverwachting en het basisschooladvies 
Allereerst geven wij u informatie over hoe het basisschooladvies tot stand komt. Om tot een goed advies te komen wordt gekeken hoe uw kind zich de afgelopen jaren op de school heeft ontwikkeld. De uitkomsten van zowel methode-gebonden als niet-methode-gebonden toetsen worden meegenomen in een oordeel over de wijze waarop uw kind zich cognitief heeft ontwikkeld. Daarnaast spelen factoren als werkhouding, motivatie, doorzettingsvermogen en het welbevinden van uw kind een belangrijke rol.
Voor ouders is het soms lastig in te schatten op welk onderwijsniveau hun kind functioneert. Daarom informeren wij u tijdig. Al in groep 6 en 7 delen wij met u de uitstroomverwachting voor uw kind. U krijgt dan te horen welk onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs het best aansluit bij de ontwikkelingslijn van uw kind op dat moment. De uitstroomverwachting geeft, op basis van de informatie in groep 6 en 7 over de ontwikkeling van uw kind, een indruk van de te verwachte uitstroom. Het definitief basisschooladvies wordt pas halverwege groep 8 geformuleerd en kan dus in individuele gevallen hoger of lager uitvallen als de ontwikkeling van uw kind hiertoe aanleiding geeft. Bij zowel de uitstroomverwachting als het uiteindelijk basisschooladvies zijn meerdere personen betrokken: zowel de huidige leerkracht als voorgaande leerkrachten en de Intern Begeleider dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor zorgvuldige advisering.

Eindtoets 
Eind groep 8 wordt bij alle leerlingen van groep 8 een eindtoets afgenomen. Wij informeren u op de informatieavond van groep 8 over deze eindtoets. De eindtoets geeft een indicatie van het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs waarop uw kind het best aan zal sluiten. Ondanks het feit dat het basisschooladvies al is gegeven, blijft deze toets een belangrijk meetmoment: de toets levert immers objectieve informatie over of uw kind inderdaad presteert op het door de school ingeschatte onderwijsniveau. In de meeste situaties komen de resultaten van de eindtoets en het uitgebrachte schooladvies overeen. Als de resultaten op de eindtoets lager uitvallen dan het basisschooladvies dan blijft het bindend schooladvies staan. Als uw kind echter op de eindtoets op een hoger onderwijsniveau uitkomt dan bij het basisschooladvies dan is de school verplicht het basisschooladvies te overwegen. Wij gaan dan met u in gesprek en brengen met u in kaart of er, naast het hogere resultaat op de eindtoets, meer indicatoren zijn die een bijstelling van het basisschooladvies kunnen verantwoorden. Vervolgens besluit de directeur van de school of bijstelling plaatsvindt.  Bij een herzien advies nemen wij contact op met de school voor voortgezet onderwijs.
Informatieplicht 

De basisschool heeft een informatieplicht aan het voortgezet onderwijs. Uitwisseling van informatie tussen de basisschool en het voortgezet onderwijs gaat middels een onderwijskundig rapport (OKR). In dit OKR staat het basisschooladvies met een onderbouwing. U heeft recht op inzage in het OKR. Ook mag u gebruik maken van uw recht om informatie aan het OKR toe te voegen. Het OKR wordt via een beveiligde digitale omgeving door de basisschool aan de school voor voortgezet onderwijs verstrekt. Daarnaast kan een zogenaamde ‘warme overdracht’ plaatsvinden: medewerkers van de school voor voortgezet onderwijs hebben dan persoonlijk contact met de leerkracht van uw kind om nader af stemmen op welke wijze uw kind het best begeleid kan worden in het voortgezet onderwijs.

Vragen over bovenstaande informatie kunt u stellen aan de leerkracht van groep 8.
Procedure basisschooladvies Panta Rhei 2018