Het dagelijks bestuur van de oudervereniging (OR) bestaat uit 

Voorzitter: Aniek Meekels, aniekmeekels@hotmail.com, Dirk groep 6, Eefke groep 4 en Marlien groep 1/2C 
Secretaris: Nathalie den Dulk, nathaliedendulk@hotmail.nl, Hannah groep 5
Penningmeester: Walter Ouwehand, lawouw1@gmail.com, Lars groep 4 en Remco groep 3A

Overige leden  
Jolanda Kamps, Luca groep 7, Lana groep 3B 
Leonie Tiele, Elise groep 8 en Sven groep 5 
Manon van der Woude, Bram groep 4 en Tom groep 1/2B 
Daniëlle Chong, Leah groep 5, Juliët groep 3A 
Mariska van Lochem, Giuliano groep 4 en Jazzlyna groep 3A 
Tamara Draaier, Serra-Elsa groep 3A 
Cathalyne van de Ven, Merel groep 6 en Anne Lotte groep 3B 
Rick Verlaan, Feline groep 3B 
Ingeborg Cruijssen, Naud groep 3A, Tess 1/2B en Vince 1/2C 
Susan van Kessel, Olivier groep 1/2A en Tom groep 4
Hanneke van de Bosch, Tijs groep 1/2A
Jasper Seger, Ake groep 1/2C en Jurre groep 4

Leerkracht: Richelle van Velzen 

Alle ouders/verzorgers van kinderen op de Maria Bernadette zijn verenigd in een oudervereniging, zoals is aangegeven op het aanmeldingsformulier, met een bestuur zijnde de Ouderraad (OR). De OR stelt zich ten doel de samenwerking tussen ouders, de leerkrachten en het schoolbestuur te bevorderen. 
In kleinere commissies richten de leden zich op de organisatie van diverse activiteiten, te weten: Schoolreis, Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, Sportdag, Avond4daagse, Schoolfotograaf en het Schoolplein. 
We betrekken hierbij graag zoveel mogelijk ouders en in veel gevallen wordt u dan ook door de klassenouder benaderd voor hulp. Deze ouderhulp is voor de school onmisbaar en wordt door de leerkrachten, de directie maar vooral ook de kinderen zeer gewaardeerd.

Ouderbijdrage 
Met de ouderbijdrage worden de activiteiten rond o.a. Kerst, Sinterklaas, Pasen, carnaval en de Kinderboekenweek  diverse cultuuractiviteiten bekostigd. Zonder deze bijdragen kunnen we deze leuke dingen niet  doen voor de kinderen! Voor ieder kind bedraagt de ouderbijdrage € 25,00. 

Schoolreisbijdrage 
De schoolreisbijdrage is om alle kosten van het schoolreisje te betalen. Afhankelijk van de activiteit en het vervoer kan de bijdrage variëren. Voor dit jaar is de bijdrage vastgesteld op 25 euro per kind. 

Kwaliteitsfonds 
In 1996/1997 is het Fonds Kwaliteitszorg opgericht. Het betreft hier een vrijwillige bijdrage van € 14,00 per gezin. Hiervan wordt o.a. het schoolplein onderhouden (deze is ook betaald door de oudervereniging), school T-shirts aangeschaft, boeken gekocht voor het documentatiecentrum en gespaard voor grotere projecten. Bij grotere projecten kunt u bijvoorbeeld denken aan het opknappen van de aula en het schoolplein. En groot deel is vorig jaar hier aan besteed. Deze bijdrage is niet verplicht. U kunt uw bijdrage naar eigen inzicht verhogen.
Het definitieve bedrag van de ouderbijdrage en het schoolreisje worden vastgesteld tijdens de Algemene Vergadering voor Ouders (ALV) aan het begin van het schooljaar. Daarna stuurt de penningmeester van de OR schriftelijk bericht over het verschuldigde bedrag en de wijze van betalen. De OR draagt ook zorg voor het innen en beheren van het kampgeld van groep 8.

Vergaderingen
De OR vergadert circa 1x per maand. De vergaderingen zijn, tenzij tevoren anders aangekondigd, openbaar. Jaarlijks vindt aan het begin van het schooljaar de jaarvergadering plaats waar onder andere de financiële cijfers van het voorgaande jaar en de begroting voor het huidige schooljaar worden besproken en vastgesteld


De stukken voor de jaarvergadering vindt u hier:
2019-10-07 agenda ALV OR
ALV notulen 2018
2018-2019 jaarverslag OR
Jaarcijfers OR 2018-2019