Inleiding

De scholen van Panta Rhei zijn in drie verschillende gemeentes gevestigd: Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Voorschoten. Binnen Leidschendam en Den Haag zijn op gemeentelijk niveau afspraken gemaakt rond aanmelden en toelaten. In Den Haag wordt gewerkt volgens de aanmeldprocedure ‘één-aanmeldleeftijd’. Voor nadere informatie zie de websites van beide gemeentes.

In dit beleidsdocument gaat het om de beleidskaders waarbinnen de Panta Rhei-scholen hun eigen schoolbeleid vaststellen en uitvoeren.

De bestaande wet- en regelgeving is maatgevend. Deze is opgenomen in paragraaf 2 van dit document.

1. Kaders bij aanmelden en toelaten van leerlingen

1.1 Kaders toelatingsbeleid voor vierjarigen op Panta Rhei-scholen

Vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden tot de leeftijd van 4 jaar kan een kind maximaal 5 dagen toegelaten worden. Een kind is volledig toelaatbaar vanaf de leeftijd van 4 jaar.

Om voor toelating op een Panta Rhei-school in aanmerking te komen dienen de ouders, minimaal tien weken voor de datum waarop om toelating wordt gevraagd, het aanmeldingsformulier van de school volledig in te vullen en te ondertekenen. Het inleveren van een ingevuld aanmeldingsformulier betekent niet dat het kind automatisch is geplaatst. Het kan voorkomen dat de school geen plaats voor het kind heeft. Ook kan het voorkomen dat de school wel plaats heeft, maar dat de school zwaarwegende redenen heeft om het kind niet toe te laten. Bijvoorbeeld omdat de school onvoldoende mogelijkheden heeft om aan de ondersteuningsbehoefte van het kind te voldoen. 

Aanmelden:

Ouders kunnen een kind aanmelden vanaf de leeftijd van 3 jaar.

Ouders kunnen een kind dat jonger is dan 3 jaar aanmelden; in dat geval spreken we van een vooraanmelding. De vooraanmelding dient definitief gemaakt te worden als het kind drie jaar is geworden.

In het geval van een vooraanmelding zal de school de ouders wijzen op het definitief maken van de vooraanmelding als het kind drie jaar wordt.

Zowel bij een vooraanmelding als een definitieve aanmelding, zal de school de aanmelding bevestigen.

Ouders mogen hun kind op één of meerdere scholen aanmelden, ongeacht of er plaats is op de betreffende school/scholen.

Na ontvangst van de definitieve aanmelding onderzoekt de school of er plaats voor het kind is.

Na ontvangst van de definitieve aanmelding én als er een mogelijkheid tot plaatsing is, onderzoekt de school of extra ondersteuning nodig is. Binnen zes weken beslist de school of het kind al dan niet wordt geplaatst (zie art. 40 WPO, lid 6) en neemt hierbij de eventuele extra ondersteuningsbehoefte van het kind in aanmerking (zie art. 40, lid 3 en 4). Deze termijn kan indien nodig vier weken worden verlengd. Ouders dienen de school alle relevante informatie om de eventuele extra ondersteuningsbehoefte van het kind vast te stellen, te verstrekken. Wanneer er een schriftelijk advies - gericht op het (schoolse) functioneren van het kind en op basis van onderzoeksgegevens van derden - aanwezig is, dienen de ouders hierin inzage te verstrekken. 

Van het plaatsingsbesluit worden de ouders schriftelijk in kennis gesteld. 

1)  Waar ouders staat, worden ook de wettelijke vertegenwoordigers bedoeld

Toelating:

Iedere school kent eigen criteria voor plaatsing van de leerlingen. Per criterium geldt de chronologische volgorde van de aanmeldingsleeftijd. De criteria voor toelating worden in de schoolgids vermeld. Daar staat bijvoorbeeld ook of de school postcodebeleid hanteert en wat dan het voedingsgebied van de school is.

De door de school vastgestelde maximale groepsbezetting mag niet worden overschreden. 

Als er meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen zijn dan geldt voor alle Panta Rhei-scholen als eerste indelingscriterium:

Kinderen van wie een broertje of zusje al op de betreffende school geplaatst is of waarvan één van de ouders een dienstverband heeft bij Panta Rhei, mits tijdig aangemeld én de maximale groepsbezetting mag niet worden overschreden.

Als een kind (met- of zonder extra ondersteuningsbehoefte) niet geplaatst kan worden, omdat er geen plaatsruimte is, worden de ouders gewezen op plaatsingsmogelijkheden bij andere Panta Rhei-scholen of bij andere scholen binnen het samenwerkingsverband. Scholen kunnen de ouders van niet-toegelaten kinderen een plaats op een wachtlijst aanbieden.

Heeft de school wel plaats voor het kind, maar kan de school niet in de extra ondersteuningsbehoefte voorzien, dan zoekt de school in overleg met de ouders naar een school die hierin wel kan voorzien. Dit kan ook een school voor speciaal (basis) onderwijs zijn.

Als de ouders weigeren te voldoen aan het verzoek van de school om schriftelijk te verklaren dat zij de grondslag van de school zullen respecteren of onderschrijven, kan de leerling niet worden toegelaten. 

Indien de ouders van mening zijn dat een afwijzing ten onrechte is of als zij zwaarwichtige redenen hebben waaruit blijkt dat plaatsing noodzakelijk is, kunnen zij binnen zes weken schriftelijk bezwaar aantekenen bij het College van Bestuur van Panta Rhei tegen de beslissing van de school. Het College van Bestuur van Panta Rhei zal binnen vier weken na ontvangst van het bezwaar reageren.

1.2 Kaders bij het toelatingsbeleid bij tussentijdse instroom

Indien leerlingen elders bij een school ingeschreven staan of hebben gestaan en de ouders bij de directeur om plaatsing vragen, zal eerst bekeken worden of er plaats is voor nieuwe leerlingen. Als het kind niet geplaatst kan worden wegens ruimtegebrek of de groepssamenstelling zullen de ouders gewezen worden op plaatsingsmogelijkheden bij andere Panta Rhei- scholen of bij andere scholen binnen het samenwerkingsverband. Het kind kan ook op een wachtlijst worden geplaatst, waarbij de toelatingscriteria worden toegepast (zie 1.1). 

Als er wel ruimte is, zal allereerst een intakegesprek plaatsvinden om de wederzijdse verwachtingen uit te spreken. Hierna kunnen de ouders besluiten over te gaan tot een plaatsingsverzoek. Dit doen zij door een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier in te leveren. Het inleveren van een ingevuld aanmeldingsformulier betekent niet dat het kind automatisch is geplaatst. Alvorens tot definitieve plaatsing te besluiten, wordt de volgende procedure gevolgd:

De ontvangende school neemt contact op met de school van herkomst. Hierbij worden alle gegevens opgevraagd die voor de toelating van het kind relevant zijn.

Wanneer er voor de aanmelding al een schriftelijk advies - gericht op het schoolse functioneren van het kind en op basis van onderzoeksgegevens van derden - aanwezig is, dienen de ouders hierin inzage te verstrekken. 

Ook dienen de ouders te melden of en zo ja wanneer onderzoeken m.b.t. het schoolse functioneren van hun kind gaande zijn of binnen afzienbare tijd plaats zullen vinden.

De school beslist binnen zes weken na ontvangst van de aanmelding of het kind al dan niet wordt geplaatst (zie art. 40 WPO, lid 6) en neemt hierbij de eventuele extra ondersteuningsbehoefte van het kind in aanmerking (zie art. 40, lid 3 en 4). Indien de beslissing tot plaatsing niet binnen 6 weken gegeven kan worden, deelt de school dit aan de ouders mede. Deze termijn kan met 4 weken worden verlengd.

Van het besluit worden de ouders schriftelijk in kennis gesteld. Ingeval van toelating van het kind wordt na plaatsing een verklaring van inschrijving naar de school van herkomst gezonden.

Indien ouders van mening zijn dat een afwijzing ten onrechte is of als zij zwaarwichtige redenen hebben waaruit blijkt dat plaatsing noodzakelijk is, kunnen zij binnen zes weken schriftelijk bezwaar aantekenen bij het College van Bestuur van Panta Rhei tegen de beslissing van de school. Het College van Bestuur van Panta Rhei zal binnen vier weken na ontvangst van het bezwaar reageren.